Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Eurshanie

Klik hier en download de algemene voorwaarden.  

Nicasia h.o.d.n. Eurshanie (hierna: Eurshanie) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62585045 en is gevestigd aan het Keurenplein 41Unit C5000 (1069CD) te Amsterdam.

Artikel 1 - Begrippen 

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: 
 2. Aanbod: Ieder schriftelijk aanbod aan Klant tot het leveren van Producten door Eurshanie waar deze voorwaarden onverbrekelijk mee verbonden zijn. 
 3. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.
 4. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf. 
 5. Digitale Producten c.q. Diensten: De Producten c.q. Diensten die door Eurshanie worden aangeboden zijn online cursussen en coaching op het gebied van online business en Instagram. 
 6. Eurshanie: De aanbieder van Producten/Diensten aan Klant.
 7. Klant: de Consument of het Bedrijf dat een Overeenkomst op afstand aangaat met Eurshanie en een online cursus afneemt. 
 8. Overeenkomst: De koopovereenkomst op afstand die strekt tot de verkoop van en toegang tot Producten c.q. Diensten die door Klant gekocht zijn van Eurshanie.

Artikel 2 - Toepasselijkheid 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Eurshanie, elke Overeenkomst tussen Eurshanie en Klant en op elk Product en/of elke Dienst die door Eurshanie wordt aangeboden.
 2. Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Klant de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Eurshanie aan Klant aangeven op welke wijze Klant de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website van Eurshanie zijn gepubliceerd, zodat Klant deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met Eurshanie is overeengekomen. 
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Klant.
 5. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 7. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn/die/hen/hun, indien en voor zover van toepassing.
 8. Tussentijdse opzegging is uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 9. In aanvulling op deze algemene voorwaarden zijn de algemene en/of gebruiksvoorwaarden van de derde partij, waarop de online cursus gehost wordt, van toepassing.

Artikel 3 - Het Aanbod  

 1. Alle door Eurshanie gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld. 
 2. Eurshanie is slechts aan een Aanbod gebonden indien Klant het verschuldigde bedrag reeds heeft voldaan. Niettemin heeft Eurshanie het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Klant om een voor Eurshanie gegronde reden te weigeren.
 3. Het Aanbod bevat een nauwkeurige omschrijving van het aangeboden digitale Product c.q. Dienst met bijbehorende prijzen. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Klant in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen Eurshanie niet binden. Eventuele gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst (op afstand).
 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

Artikel 4 - Totstandkoming van de Overeenkomst 

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Klant een Aanbod van Eurshanie heeft aanvaard door het betreffende Product c.q. Dienst via de aangewezen betaaldienst te betalen waarop Klant op haar beurt toegang zal krijgen tot de betreffende Dienst.
 2. Een Aanbod kan door Eurshanie gedaan worden via de website.
 3. Indien Klant het Aanbod heeft aanvaard door een Overeenkomst te sluiten met Eurshanie, zal Eurshanie de Overeenkomst met Klant schriftelijk, althans per e-mail bevestigen. 
 4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het Aanbod is Eurshanie daaraan niet gebonden.
 5. Eurshanie is niet gehouden aan een Aanbod indien Klant redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Klant geen rechten ontlenen.
 6. Het herroepingsrecht is uitgesloten voor Klant zijnde een Bedrijf. Klant zijnde een Consument heeft geen recht op herroeping in geval van de aanschaf van Digitale Diensten c.q. Producten zoals de aanschaf van een online training en/of cursus, dan wel een overig digitaal product indien Klant zijnde een Consument hier uitdrukkelijk van afziet. Klant verkrijgt direct na betaling toegang tot de Digitale diensten via de overeengekomen wijze. 

Artikel 5 - Duur van de Overeenkomst 

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de opdracht met zich brengt dat zij voor een onbepaalde tijd is aangegaan. De duur van de overeenkomst is mede afhankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de kwaliteit en de tijdige aanlevering van de informatie die Eurshanie van Klant verkrijgt.
 2. Zowel Klant als Eurshanie kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Klant.
 3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Klant onverlet voor zover Eurshanie ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Klant dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
 4. Ingeval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst is Klant de tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd van Eurshanie tegen het overeengekomen (uur)tarief. De urenregistratie van Eurshanie is hierbij leidend.
 5. Zowel Klant als Eurshanie kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Eurshanie nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

Artikel 6 - Uitvoering van de Overeenkomst 

 1. Eurshanie zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. 
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Eurshanie het recht bepaalde werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden.
 3. Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Eurshanie aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Eurshanie worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Eurshanie zijn verstrekt, heeft Eurshanie het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.
 4. Eurshanie kan alvorens over te gaan tot uitvoering van de Overeenkomst zekerheid verlangen van Klant, dan wel volledige vooruitbetaling. 
 5. Eurshanie is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Eurshanie is uitgegaan van door de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Eurshanie bekend was. Klant vrijwaart Eurshanie voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Klant toerekenbaar zijn.
 6. Het resultaat van de Diensten is te allen tijde afhankelijk van de inzet van Klant. Een ieder wordt geacht actief deel te nemen aan de Diensten. Klant wordt geacht naast het volgen van het programma voldoende tijd te reserveren voor het maken van de opdrachten en het implementeren van de informatie. Afhankelijk van het gekozen pakket kan Eurshanie daarbij ondersteuning aanbieden, echter is deze ondersteuning nimmer aan te merken als garantie voor het slagen/succesvol(ler) maken van de de onderneming van Klant.
 7. Indien en voor zover Eurshanie ondersteuning biedt bij het kiezen/gebruiken van plug-ins (van derden) gaat Klant zelf een overeenkomst aan met deze derden, en is de derde verantwoordelijk voor het uitvoeren van de betreffende overeenkomst. Eurshanie is nimmer verantwoordelijk noch aansprakelijk voor het functioneren van plug-ins van derden.

 Artikel 7 - Online cursus 

 1. Indien Klant een online cursus heeft aangeschaft, krijgt Klant toegang tot de Dienst via een online portaal van een derde. Klant dient, alvorens er toegang wordt gegeven tot dit online portal akkoord te gaan met de gebruiksvoorwaarden van deze derde. Eurshanie verleent aan Klant een niet-exclusief en beperkt gebruiksrecht met betrekking tot de online cursus
 2. Klant mag de online leeromgeving slechts gebruiken voor zijn eigen activiteiten. Daarmee is het gebruiksrecht niet overdraagbaar en is het Klant niet toegestaan om het gebruiksrecht te verkopen, te verhuren, in sublicentie te geven of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen.
 3. Klant heeft slechts toegang tot de online modules indien voldaan is aan de betalingsvoorwaarden. Na betaling van de cursus, ontvangt Klant een toegangslink naar de pagina waar de cursus op gehost wordt waarna Klant toegang zal krijgen tot de cursus die gekocht is. Klant dient vervolgens een Account aan te maken en kan door in te loggen op het Account toegang krijgen tot de cursus.
 4. In geval van technische problemen dient Klant Eurshanie hiervan schriftelijk per e-mail te informeren. Eurshanie zal de nodige maatregelen treffen om de toegang tot de dienst te herstellen. Indien Klant een periode geen gebruik kan maken van de toegang tot de dienst zal de toegang tot de dienst, op verzoek van Klant, verlengd worden met de periode waarin gebruik van de dienst wegens technische problemen niet mogelijk was. Een dergelijk verzoek dient per e-mail te geschieden en zal pas worden toegewezen indien de technische problemen voor rekening en risico van Eurshanie komen. 
 5. Indien Klant heeft betaald voor de toegang, maar hier geen gebruik van maakt zal Eurshanie de reeds betaalde gelden niet restitueren. De toegang tot de online cursus is afhankelijk van de gekozen cursus. Indien gekozen wordt voor de InstaBaas Academy zal Klant maximaal 24 maanden toegang hebben tot de online cursus. Indien gekozen wordt voor een andere online cursus kan Klant levenslang toegang behouden tot het cursusmateriaal, tenzij anders overeengekomen. Indien Klant desbetreffende termijn wil verlengen, dient Klant dit aan Eurshanie te melden waarna overleg plaatsvindt. Eurshanie is gerechtigd om de inhoud van de Dienst te wijzigen en/of de toegang tot de Dienst te beperken, dan wel de materialen uit het programma te halen. Klant wordt hierover geïnformeerd en in de mogelijkheid gesteld om de materialen te downloaden of op een of andere wijze ter beschikking te stellen. 
 6. Indien Klant nog een cursus wil volgen, dient Klant de toegang tot een nieuwe cursus aan te schaffen.
 7. Klant geeft toestemming aan Eurshanie om door haar gegeven gratis of betaalde feedback op de gekozen cursus te gebruiken in lesmateriaal of de funnel van de gekozen cursus ten behoeve van reclame- en promotiedoeleinden.

Artikel 8 - Adviezen 

 1. Eurshanie kan indien daartoe opdracht is gegeven een advies, plan van aanpak, ontwerp, rapportage, planning en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Eurshanie de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Klant beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt. 
 2. De door Eurshanie verstrekte adviezen, in welke vorm dan ook, zijn nimmer aan te merken als bindend advies. 
 3. Klant is op eerste verzoek van Eurshanie verplicht om door haar verstrekte voorstellen te beoordelen. Indien Eurshanie wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat Klant niet of niet tijdig een beoordeling geeft op een door Eurshanie gedaan voorstel, is Klant te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging. 
 4. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen tijde afhankelijk is van externe factoren die de rapportages en adviezen van Eurshanie kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van Klant en diens medewerkers. Klant staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informatie.  
 5. Klant zal Eurshanie schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Klant aandacht wenst.

 Artikel 9 - Coaching  

 1. Indien de gekozen online cursus daartoe strekt kan Eurshanie coaching verzorgen voor Klant.
 2. De coaching vindt online plaats via Zoom, Teams, Hangouts, Skype of een ander platform dat videobellen mogelijk maakt. 
 3. De inhoud van de door Eurshanie aangeboden coaching en de gedurende de coaching verleende adviezen zijn niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Eurshanie de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. De coaching wordt voor zover mogelijk afgestemd op de wensen van Klant (alsmede de behoeften van de (overige) betreffende deelnemer(s)).
 4. Klant zal Eurshanie schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de coaching alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Klant aandacht wenst.
 5. Reeds gemaakte afspraken voor een eenmalige een-op-een coaching die vanaf 24 uur voor de aanvangsdatum van de afspraak geannuleerd worden, zal 100% van de afgesproken fee in rekening worden gebracht. Bij annulering kan een nieuwe afspraak ingepland worden, welke binnen twee maanden na de geannuleerde sessie dient te worden ingepland. Geschiedt het inplannen van de follow-up coachingsessie na deze twee maanden, dient Klant hiervoor een nieuwe afspraak in te plannen conform het tarief van Eurshanie.
 6. Het annuleren van een eenmalig coachingsgesprek is mogelijk tot 24 uur voor het betreffende gesprek. Annulering hierna is niet mogelijk, en ingeval van annulering binnen deze termijn/niet op komen dagen, heeft tot gevolg dat de afspraak komt te vervallen, zonder dat Klant recht heeft om deze afspraak in te halen. Eurshanie zal haar best doen om een nieuwe afspraak in te plannen, echter kan dit niet gegarandeerd worden.
 7. Coachingsgesprekken die onderdeel zijn van een coachingstraject dienen van te voren per e-mail te worden afgezegd, waarmee het coachingsgesprek komt de vervallen. Dit coachingsgesprek kan niet op een ander moment ingehaald worden. Klant heeft hierbij geen recht op restitutie van (een deel van) de prijs van de desbetreffende Dienst. 
 8. Coachingsgesprekken die onderdeel zijn van een online programma dienen minimaal 24 uur van te voren per e-mail te worden afgezegd waarna er een nieuwe afspraak kan worden ingepland. Een nieuwe c.q. vervangende afspraak dient altijd binnen de duur van het programma te worden ingepland. Eurshanie kan in verband met het afzeggen van een afspraak door Klant niet garanderen dat de afspraak op een ander moment ingehaald kan worden. Indien dit niet mogelijk is, kan een coachingsgesprek komen te vervallen. Dit betekent echter niet dat Klant recht heeft op restitutie van (een deel van) de prijs van de desbetreffende Dienst. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om gebruik te maken van het coachingsgesprek.

 Artikel 10 - Prijzen en betaling 

 1. Alle prijzen zijn in beginsel inclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.
 2. Eurshanie biedt haar Producten c.q. Diensten aan conform een vast tarief. Betaling dient vooraf te geschieden in de valuta waarin is gefactureerd via de aangegeven betaaldienst. Partijen kunnen tevens overeenkomen dat betaling periodiek geschiedt. 
 3. Klant dient betaling ineens te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Eurshanie. 
 4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Koper zijn de vorderingen van Eurshanie op de Koper onmiddellijk opeisbaar.
 5. Eurshanie heeft het recht de door de Koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Eurshanie kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Eurshanie kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
 6. Wanneer Koper niet aan haar betalingsverplichting voldoet en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 14 dagen heeft voldaan aan haar verplichting, is Koper zijnde een Bedrijf in verzuim. Koper zijnde een Consument zal eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Consument binnen die termijn niet aan zijn verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.
 7. Vanaf de datum dat Koper in verzuim is, zal Eurshanie zonder nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012. 
 8. Indien Eurshanie meer of hogere kosten heeft gemaakt die redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Koper.

 Artikel 11 - Terugbetalingsbeleid InstaBaas Academy en SOCIAL BO$$ BUNDLE

 1. Eurshanie hanteert een niet goed, geld terug regeling waarbij de Klant dient te bewijzen de volledige online cursus te hebben doorlopen en al het vereiste werk/opdrachten te hebben voltooid. Tevens dient Klant vragen te beantwoorden waarmee bewezen kan worden dat de cursus volledig is doorlopen. 
 2. Eurshanie zal geen geld restitueren indien Klant geen moeite heeft gedaan de cursus te doorlopen of geen verantwoordelijkheid neemt voor de eigen successen. Tevens zal Eurshanie nimmer geld restitueren wanneer het wordt gezien om het terugbetalingsbeleid te gebruiken als een manier om af te zien van een bestaande financiële verplichting en/of het betalingsplan dat reeds aan Eurshanie is toegezegd bij het aanmelden voor het programma of wanneer er sprake is van verandering van de zakelijke richting na aankoop van de cursus. 
 3. De aankoop zal aan Klant worden terugbetaald wanneer de volgende documenten en taken zijn voltooid: 
 • Bewijs dat alle worksheets zijn ingevuld; 
 • Een link naar het Instagramaccount van Klant waarbij aantoonbaar bewezen kan worden dat de lessen naar behoren zijn geïmplementeerd en de strategieën zijn toegepast.  

Tevens ontvangt Eurshanie de volgende screenshots van Klant:  

 • Minimaal twee volledig uitgewerkte doelgroeponderzoeken waarbij alle vragen zijn beantwoord voor de ondervraagde. Inclusief printscreens van de Stories die zijn gemaakt om kandidaten te vinden voor het onderzoek;  
 • Gepubliceerde Instagram Stories van een periode van minimaal 30 dagen die bewijzen dat Klant probeert een community op te bouwen;  
 • Minstens dertig Gepubliceerde Reels en Instagraphics en/of foto’s en/of quotes bestaande uit 40% magnetische content, 40% educatieve content en 20% promotionele content. Zowel het script/tekst als de sjablonen van de designs van Klant in Canva;  
 • Screenshots en bewijs dat Klant moeite heeft gedaan om vragen te stellen wanneer een uitdaging wordt ervaren gedurende het programma;  
 • Een reflectie van minstens één a4-pagina waarin de top drie lessen waarvan Klant het meest heeft geleerd en de eerlijke reden waarom het programma niet voor Klant heeft gewerkt;  
 • Screenshots waarin Klant aantoont initiatief te hebben getoond om minstens drie recensies over haar product en/of dienst te ontvangen van klanten en deze tevens ook gepost heeft op Instagram;  
 • Bewijs van actieve deelname, initiatief en reactievermogen in de leeromgeving; 
 • Een voortgangspercentage van ten minste 85% binnen het Kajabi-ledenportaal.  
 • Indien Klant niet tevreden is met de aankoop van het online programma/online cursusbundel kan binnen 250 dagen na aanschaf van het programma een verzoek tot uitschrijving gedaan worden, althans wanneer de Klant zich beroept op dit terugbetalingsbeleid. Uitsluitend Eurshanie is gerechtigd om te beoordelen of Klant heeft voldaan aan de terugbetalingsvoorwaarden, en of het terugbetalen van het online programma wordt toegekend. 
 1. Om gebruik te kunnen maken van het terugbetalingsbeleid dient Klant hiertoe een verzoek te zenden naar info@eurshanie.com. Klant dient hierbij de documenten uit lid 3 van dit artikel bij te voegen vóór de 250e dag na de aanschaf van het online programma/cursusbundel. 
 2. Elk verzoek om gebruik te maken van de garantie, wordt na het verstrijken van 250 dagen na de aanschaf van het online programma geweigerd. Dit betekent dat Klant uiterlijk op de 249e dag, na de aanschaf van het programma een verzoek kan indienen.
 3. Een verzoek tot teruggave wordt geweigerd indien Klant geen intentie heeft, en/of niet heeft aangetoond geen volledige verantwoordelijkheid te nemen voor het volgen van de Dienst, dan wel voor haar eigen succes. Terugbetalingen (succesvol claimen van de terugbetaling) zullen niet worden uitgevoerd indien Eurshanie het vermoeden heeft dat Klant het terugbetalingsbeleid gebruikt om af te zien van de bestaande overeenkomst/geldende betalingsverplichting c.q. (af)betalingsregeling. Ook indien de Klant haar business wijzigt en daardoor geen gebruik meer wenst te maken van de Dienst, wordt dit niet toegekend.

 Artikel 12 - Privacy, gegevensverwerking en beveiliging  

 1. Eurshanie gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Klant en bezoekers van de website(s). Indien daarom gevraagd zal Eurshanie de betrokkene hierover informeren.
 2. Indien Eurshanie op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is. 

 Artikel 13 - Opschorting en ontbinding 

 1. Eurshanie is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien Klant de (betaal)verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
 2. Bovendien is Eurshanie bevoegd de tussen haar en Klant bestaande Overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien de Klant, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit enige met Eurshanie gesloten Overeenkomst voortvloeien.
 3. Voorts is Eurshanie bevoegd de Overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht. 
 4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Eurshanie op Klant onmiddellijk opeisbaar. Wanneer Eurshanie de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst.
 5. Eurshanie behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.  

 Artikel 14 - Beperking van aansprakelijkheid 

 1. Indien het uitvoeren van de Overeenkomst door Eurshanie leidt tot aansprakelijkheid van Eurshanie jegens Klant of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de Overeenkomst door Eurshanie in rekening gebrachte kosten tenzij de schade is ontstaan wegens opzet of grove schuld. 
 2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Eurshanie, is Eurshanie uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Klant Eurshanie binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en Eurshanie deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat Eurshanie in staat is om adequaat te reageren
 3. Eurshanie sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. Eurshanie is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade. 
 4. Klant vrijwaart Eurshanie voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Klant aan een derde is geleverd en mede bestond uit door Eurshanie geleverde Producten c.q. Diensten, tenzij Klant kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van Eurshanie.
 5. Het succesvol afronden van een online cursus door Klant wordt niet gegarandeerd. Klant is altijd zelf verantwoordelijk voor het met succes afronden van de online cursus. Op Eurshanie rust een inspanningsverbintenis om Klant naar beste kunnen te begeleiden binnen het kader van de Overeenkomst. Iedere aansprakelijkheid voor schade die Klant lijdt als gevolg van het niet met succes afronden van de training is uitgesloten, gevolgschade daar nadrukkelijk onder begrepen. Een en ander behoudens de situatie waarin sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Eurshanie. 
 6. De inhoud van het opgeleverde advies van Eurshanie is niet bindend en slechts adviserend van aard. Klant beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van Eurshanie opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Klant. Klant is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van Eurshanie. Eurshanie is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.
 7. Eurshanie is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website(s) of van gelinkte websites. 
 8. Eurshanie is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website en/of de plug-ins van derden.
 9. Eurshanie staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Eurshanie verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 10. Alle aanspraken van Klant wegens tekortschieten aan de zijde van Eurshanie vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Eurshanie binnen een jaar nadat Klant bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Alle aanspraken van Klant vervallen in ieder geval een jaar na het eindigen van de Overeenkomst.

 Artikel 15 - Overmacht 

 1. Eurshanie is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen, noch kan zij gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) overmacht van toeleveranciers van Eurshanie, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Klant aan Eurshanie zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x) werkstakingen in het bedrijf van Eurshanie en (xi) overige situaties die naar het oordeel van Eurshanie buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. In geval van gedeeltelijke ontbinding, zal Eurshanie het deel terugbetalen dat door overmacht niet heeft plaatsgevonden. Klant heeft geen recht op restitutie indien een gedeelte van de overeenkomst wel is nagekomen. In geval van gehele ontbinding, heeft Klant recht op restitutie van de reeds betaalde gelden. Eurshanie is niet verplicht om Klant te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

 Artikel 16 - Risico-overgang 

 1. Het risico van verlies of beschadiging van de Producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat over op Klant op het moment waarop de zaken in de macht van Klant zijn verstrekt. Hiervan is sprake indien de Producten zijn geleverd op het digitale afleveradres (opgegeven e-mailadres) van Klant. 

 Artikel 17 - Intellectuele Eigendomsrechten  

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van Eurshanie berusten uitsluitend bij Eurshanie en worden niet overgedragen aan Klant. 
 2. Het is Klant verboden om alle stukken waarop de intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van Eurshanie rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Eurshanie. 
 3. Het is Klant verboden om de Producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van Eurshanie rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.
 4. Elke inbreuk van Klant op de IE-rechten (en auteursrechten) van Eurshanie, wordt bestraft met een eenmalige boete ter hoogte van € 15.000,- euro (zegge: vijftienduizend euro) en een boete van € 500,- euro (zegge: vijfhonderd euro) voor elke dag dat de inbreuk voortduurt. Dit laat het recht van Eurshanie onverlet om een (aanvullende) schadevergoeding te vorderen.

 Artikel 18 - Geheimhouding 

 1. Eurshanie en Klant verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van de Overeenkomst. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Klant aan Eurshanie bekend gemaakt is en/of op andere wijze door Eurshanie is verkregen.
 2. Indien Eurshanie op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en Eurshanie zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Eurshanie niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Klant geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.
 3. De geheimhoudingsverplichting leggen Eurshanie en Klant ook de door hen in te schakelen derden op.

 Artikel 19 - Klachten 

 1. Indien Klant niet tevreden is over Producten c.q. Diensten van Eurshanie of anderszins klachten heeft over de uitvoering van de Overeenkomst, is Klant verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via info@eurshanie.com met als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door Klant voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Eurshanie de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. Eurshanie zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 20 - Toepasselijk recht 

 1. Op de rechtsverhouding tussen Eurshanie en Klant is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het (CISG) Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend. Eurshanie heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
 3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Eurshanie en Klant, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Amsterdam, locatie Amsterdam tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

 Waalwijk, 25 april 2022.