Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Eurshanie Nicasia h.o.d.n. Eurshanie (hierna: Eurshanie) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62585045 en is gevestigd aan het Keurenplein 41Unit C5000 (1069CD) te Amsterdam.

 

Artikel 1 - Begrippen
1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
2. Aanbod: Ieder schriftelijk aanbod aan Klant tot het leveren van Producten door Eurshanie waar deze voorwaarden onverbrekelijk mee verbonden zijn.
3. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die
handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.
4. Consument: De natuurlijke persoon die niet
handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
5. Digitale Producten c.q. Diensten: De Producten c.q. Diensten die door Eurshanie worden aangeboden zijn digitale producten en
coaching op het gebied van online business en Instagram.
6. Eurshanie: De aanbieder van Producten/Diensten aan Klant.
7. Klant: de Consument of het Bedrijf dat een Overeenkomst op afstand aangaat met Eurshanie en een onlinecursus afneemt.
8. Overeenkomst: De koopovereenkomst op afstand die strekt tot de verkoop van en toegang tot Producten c.q. Diensten die door Klant gekocht zijn van Eurshanie.

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Eurshanie, elke Overeenkomst tussen Eurshanie en Klant en op elk Product en/of elke Dienst die door Eurshanie wordt aangeboden.
2. Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Klant de beschikking over deze algemene voorwaarden. Als dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Eurshanie aan Klant aangeven op welke wijze Klant de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website van Eurshanie zijn gepubliceerd, zodat Klant deze algemene voorwaarden
eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.
3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met Eurshanie is overeengekomen.
4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Klant.
5. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te
worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
7. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar,dient dit ook te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn/die/hen/hun,
indien en voor zover van toepassing.
8. Tussentijdse opzegging is uitdrukkelijk uitgesloten,
tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
9. In aanvulling op deze algemene voorwaarden zijn de algemene en/of gebruiksvoorwaarden van de derde partij, waarop de onlinecursus gehost wordt, van toepassing.

 

Artikel 3 - Het Aanbod
1. Alle door Eurshanie gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Als het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
2. Eurshanie is slechts aan een Aanbod gebonden indien Klant het verschuldigde bedrag al heeft voldaan. Niettemin heeft Eurshanie het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Klant om een voor Eurshanie gegronde reden te weigeren.
3. Het Aanbod bevat een nauwkeurige omschrijving van het aangeboden digitale Product c.q. Dienst met bijbehorende prijzen. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Klant in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen Eurshanie niet binden. Alle gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het
ontbinden van de Overeenkomst (op afstand).
4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten. Voor elke vervolgopdracht vindt er een nieuw aanbod en offerte plaats.

 

Artikel 4 – Diensten en producten: digitale producten, masterclasses, 100Kmembership en 1:1 coaching
1. Zowel Klanten, zijnde consumenten, als Klanten zijnde bedrijven kunnen deelnemen aan de coaching en digitale producten van Eurshanie.
2. Toelichting en specificering van het 100K membership,1:1 coaching en de overige digitale producten vind je in de navolgende artikelen 5,6 en 7.
3. Eurshanie heeft te allen tijde het recht de genoemde producten en diensten te wijzigen, uit te breiden of niet langer meer aan te bieden.
4. Alle huidige prijzen en inhoud van de digitale producten, memberships, masterclasses, masterclass bundels en 1:1 coaching zijn onder voorbehoud. Ook met betrekking tot de prijs behoudt Eurshanie het recht het aanbod te wijzigen, mits zij Klant tijdig hiervan op de hoogte stelt.

 

Artikel 5 – 100K Membership
1. Dit artikel dient als een uitgebreide toelichting op de inhoud van het digitaal product ‘100K Membership’ van Eurshanie.
2. Onder de 100K Membership wordt verstaan een jaar lang maandelijks toegang tot live masterclasses die Klant kan helpen op te schalen naar een 100K jaar.
3. Per maand worden er 2 masterclasses gegeven.Daarnaast krijgt Klant ook toegang tot een online community waar Klanten
netwerken en sparren met andere ondernemers.
4. Voor deelname aan het 100K Membership is onder geen omstandigheid restitutie van geld mogelijk. Tussentijdse opzegging van het Membership is daarom niet mogelijk. De enkele reden dat Klant geen gebruik maakt van de inhoud van het membership geeft Klant geen recht op restitutie van het betaalde bedrag. Ook periodieke afschrijvingen zullen voortgezet
worden en betaald moeten worden.
5. Klant, zijnde consument die akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden ziet automatisch af van hun recht tot Herroeping. Gezien de deelname aan het 100K membership directe toegang tot digitale
producten betreft, is restitutie niet mogelijk.
6. Klant, zijnde bedrijven hebben geen mogelijkheid tot tussentijdse opzegging en daarom ook geen recht op restitutie na afname van het 100K membership. Gezien de deelname aan het 100K membership
directe toegang tot digitale producten betreft.
7. De 100K Membership wordt aangegaan voor bepaalde tijd, voor de duur van 1 jaar. Het membership wordt niet automatisch verlengd en loopt na een jaar af.
8. Na afloop van de 100K Membership wordt er door Eurshanie per e-mail aan Klant een nieuw aanbod gedaan. Klant wordt tijdig op de hoogte
gesteld wanneer de 100K Membership precies afloopt.
9. Op dit moment maakt Eurshanie gebruik van het platform van derden als Facebook en Zoom voor het 100K Membership. Met ingang van eind september 2023 zal de leeromgeving worden verplaatst naar het platform ‘Circle’ (https://circle.so/), dit is een software dat zal worden beheerd door Eurshanie. Wanneer dit plaatsvindt zal Eurshanie dit tijdig schriftelijk aangeven aan Klant.
10. Eurshanie zal klanten met een 100K membership via de e-mail op
de hoogte brengen van ingrijpende wijzigingen in het aanbod.
11.Wijzigingen die de inhoud van een lopend membership ingrijpend veranderen dienen schriftelijk aan Klant worden doorgegeven. Klant moet hierin de gelegenheid gesteld worden het nieuwe aanbod te accepteren of te weigeren.
12. Is er gekozen voor een betaling in termijnen dient Klant ervoor te zorgen dat er voldoende geld op de rekening staat voor deze periodieke afschrijvingen. Bij storneringen en/of uitgestelde betalingen is het mogelijk dat er administratiekosten in rekening worden gebracht.
13. In geval de periodieke afschrijving niet is gelukt, wordt er per e-mail een herinnering gestuurd en tot slot een aanmaning. Komt klant na aanmaning zijn of haar betalingsverplichting nog steeds niet na, wordt het resterende
bedrag en bijkomende administratie kosten in één keer in rekening
gebracht en afgehandeld door Nova Incasso B.V.
14. Na het versturen van een aanmaning en uitblijven van de betaling zal Klant (tijdelijk) geen toegang meer hebben tot de 100K Membership van Eurshanie. De blokkade op de toegang wordt opgeheven nadat het openstaande bedrag volledig is betaald.

 

Artikel 6a – 1:1 Coaching traject
1. Dit artikel dient als een uitgebreide toelichting op de inhoud
van de ‘1:1 Coaching’ van Eurshanie.
2. Onder 1:1 coaching wordt verstaan de persoonlijke begeleiding
en coaching van Klant, niet zijnde in groepsverband.
3. De informatie over de duur, het aantal sessies en overige huisregels zal gelijke tijd met het aanbod door Eurshanie aan Klant worden overhandigd.
4. De door Eurshanie verstrekte adviezen, in welke vorm dan ook,
zijn nimmer aan te merken als bindend advies.
5. Eurshanie is buiten de coaching sessies beschikbaar voor support van maandag tot en met vrijdag tussen 09:00 uur en
18:00 uur via de gratis app Voxer.
6. De support via Voxer is gelimiteerd tot 1 vraag per dag, wat neerkomt op 5 vragen per week.Voor extra vragen of support heeft Eurshanie het recht extra kosten in rekening te brengen naar rato van het
door Eurshanie bepaalde uurloon.
7. De coaching vindt online plaats via Zoom, Teams, Hangouts, Skype of een ander platform dat videobellen mogelijk maakt.
8. De inhoud van de door Eurshanie aangeboden coaching en de gedurende de coaching verleende adviezen zijn niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Eurshanie de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. De coaching wordt voor zover mogelijk afgestemd op de wensen van Klant.
9. Klant zal Eurshanie schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de coaching alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Klant aandacht wenst.
10. Coaching gesprekken die onderdeel zijn van een coaching traject dienen 24 uur van tevoren per e-mail te worden afgezegd, gebeurt dit niet, komt het coaching gesprek te vervallen. Dit coaching gesprek kan niet op een ander moment ingehaald worden. Klant heeft hierbij geen recht op restitutie van (een deel van) de prijs van de desbetreffende Dienst.
11. Eén op één coaching gesprekken die onderdeel zijn van een onlineprogramma dienen minimaal 24 uur van tevoren per e-mail te worden afgezegd waarna er een nieuwe afspraak kan worden ingepland. Een nieuwe c.q. vervangende afspraak dient altijd binnen de duur van het programma te worden ingepland. Duurt een programma bijvoorbeeld 3 maanden, dan dient de afspraak binnen deze 3 maanden worden ingehaald. Eurshanie kan in verband met het afzeggen van een afspraak door Klant niet garanderen dat de afspraak op een ander moment ingehaald kan worden. Als dit niet mogelijk is, kan een coaching gesprek komen te vervallen. Dit betekent echter niet dat Klant
recht heeft op restitutie van (een deel van) de prijs van de
desbetreffende Dienst. Het is de verantwoordelijkheid van de
Klant om gebruik te maken van het coaching gesprek.
12. Indien Klant niet tevreden is over de dienstverlening of coaching van Eurshanie dient Klant dit tijdig via een officiële in gebreke stelling aan Eurshanie te mailen. Eurshanie heeft 14 dagen de tijd om hierop inhoudelijk
te reageren en eventuele wanprestatie te herstellen.
13. De schriftelijke ingebreke stelling moet gedetailleerd omschrijven waar Eurshanie volgens Klant tekortschiet en Klant dient samen met Eurshanie
te overleggen hoe zij tot een oplossing kunnen komen.
14. Is er gekozen voor een betaling in termijnen dient Klant ervoor te zorgen dat er voldoende geld op de rekening staat voor deze periodieke afschrijvingen. Bij storneringen en/of uitgestelde betalingen is het mogelijk dat er administratiekosten in rekening worden gebracht.
15. In geval de periodieke afschrijving niet is gelukt, wordt er per e-mail een herinnering gestuurd en tot slot een aanmaning. Komt klant na aanmaning
zijn of haar betalingsverplichting nog steeds niet na,
wordt het resterende bedrag en bijkomende administratie kosten in één keer in rekening gebracht en afgehandeld door Nova Incasso B.V.
16. Na het versturen van een aanmaning en uitblijven van de betaling zal Klant (tijdelijk) geen toegang meer hebben tot de digitale producten en/of diensten van Eurshanie. De blokkade op de toegang wordt opgeheven nadat het openstaande bedrag volledig is betaald.

 

Artikel 6b Groep Coaching
1. Alle voorwaarden vermeld onder Artikel 6a, met uitzondering van
lid 1,2,5 en 6, zijn ook van toepassing op de groep coaching.
2. Binnen de groep coaching hebben deelnemers recht op maximaal één week per maand support via Voxer en ook dit is gelimiteerd tot 1 vraag per dag, wat neerkomt op 5 vragen per week. Voor extra vragen of support
heeft Eurshanie het recht extra kosten in rekening te brengen
naar rato van het door Eurshanie bepaalde uurloon.
3. De vragen via Voxer kunnen gesteld worden van maandag t/m vrijdag binnen kantoortijden tussen 09:00 en 18:00 uur.
4. Na het versturen van een aanmaning en uitblijven van de betaling zal Klant (tijdelijk) geen toegang meer hebben tot het programma van de groep coaching. De blokkade op de toegang wordt opgeheven nadat het openstaande bedrag volledig is betaald.

 

Artikel 6c Losse Coaching sessies
1. Alle voorwaarden vermeld onder Artikel 6a, met uitzondering van lid 1,2,5,6,10 en 11, zijn ook van toepassing op de losse coaching sessies met Eurshanie.
2. Het annuleren van een eenmalig los coaching gesprek is mogelijk tot 24 uur voor het betreffende gesprek. Annulering hierna is niet mogelijk, en ingeval er geen annulering binnen deze termijn plaatsvindt of Klant niet is op komen dagen, heeft dit tot gevolg dat de afspraak komt te vervallen, zonder
dat Klant recht heeft om deze afspraak in te halen.
3. Reeds gemaakte afspraken voor een eenmalige één-op-één coaching, die vanaf 24 uur voor de aanvangsdatum van de afspraak geannuleerd worden, zal 100% van de afgesproken fee in rekening worden gebracht.
4. Bij rechtmatige annulering kan een nieuwe afspraak ingepland worden, welke binnen twee maanden na de geannuleerde sessie dient te worden ingepland. Geschiedt het inplannen van de follow-up coaching sessie na deze twee maanden, dient Klant hiervoor een nieuwe afspraak in te plannen conform het tarief van Eurshanie. Eurshanie zal haar best doen om een nieuwe afspraak in te plannen, echter kan dit niet gegarandeerd worden.

 

Artikel 7 – Overige digitale producten
1. Dit artikel dient als een uitgebreide toelichting op de inhoud van alle overige digitale producten van Eurshanie.
2. Onder overige digitale producten wordt onder andere gedoeld op, maar niet beperkt tot, masterclasses, masterclass bundels,
(mini-)cursussen, e-books en audiocursussen.
3. Klant heeft voor levenslange duur toegang tot de door
Klant aangeschafte digitale producten.
4. De informatie over de duur, toegang tot de producten en overige huisregels zal gelijke tijd met het aanbod door Eurshanie aan Klant worden overhandigd. Klant ontvangt na betaling een e-mail met de benodigde gegevens die toegang verschaffen tot het gekochte digitale product.
5. Indien Klant tegen technische storingen aanloopt of om andere redenen de toegang tot het product niet mogelijk is dient Klant een e-mail te sturen naar Eurshanie. Het voordoen van een technische storing geeft Klant geen mogelijkheid om restitutie te ontvangen voor het aangeschafte digitale product. Eurshanie zal zorgdragen dit zo spoedig mogelijk te verhelpen en Klant toegang verlenen tot het product. Hierover meer in artikel 11
van de algemene voorwaarden.
6. Klant heeft bij aankoop van het digitale product reeds afstand gedaan van het recht tot ontbinding, gezien het een digitaal product betreft. Mocht er toch een gedeeltelijke ontbinding plaatsvinden dan laat de overeenkomst de betalingsverplichtingen van Klant onverlet voor zover Eurshanie ten tijde van de ontbinding al werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Klant dient de overeengekomen vergoeding naar rato te voldoen.
7. Voortijdse beëindiging is niet mogelijk. Maar ingeval er toch een rechtsgeldige voortijdige beëindiging van de overeenkomst plaatsvindt is Klant de tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd van Eurshanie tegen het overeengekomen (uur)tarief. De urenregistratie van Eurshanie is hierbij leidend.
8.Restitutie van de gekochte digitale producten is niet mogelijk. Bij aankoop van de producten is Klant akkoord gegaan met de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op deze overeenkomst.

 

Artikel 8 - Totstandkoming van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Klant een Aanbod van Eurshanie heeft aanvaard door het betreffende Product c.q. Dienst via de aangewezen betaaldienst te betalen waarop Klant op haar beurt
toegang zal krijgen tot de betreffende Dienst.
2. Een Aanbod kan door Eurshanie gedaan worden via de website, social media, e-mail en overige digitale platforms.
3. Indien Klant het Aanbod heeft aanvaard door een Overeenkomst te sluiten met Eurshanie, zal Eurshanie de Overeenkomst met Klant schriftelijk,
althans per email bevestigen.
4. Als de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het Aanbod is Eurshanie daaraan niet gebonden.
5. Eurshanie is niet gehouden aan een Aanbod indien Klant redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Klant geen rechten ontlenen.
6. Het herroepingsrecht is uitgesloten voor Klant zijnde een Bedrijf. Klant zijnde een Consument heeft geen recht op herroeping in geval van de aanschaf van Digitale Diensten c.q. Producten zoals de aanschaf van een onlinetraining en/of cursus, dan wel een overig digitaal product, indien Klant zijnde een Consument hier uitdrukkelijk van afziet. Klant verkrijgt direct na betaling toegang tot de Digitale diensten via de overeengekomen wijze.
7. Eurshanie behoudt het recht om klanten haar diensten en producten te weigeren als in het verleden niet aan de betalingsvoorwaarden is voldaan. Het betaalde bedrag wordt dan teruggestort naar het door Klant gebruikte betaalmiddel.

 

Artikel 9 - Duur van de Overeenkomst
1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de opdracht met zich brengt dat zij voor een onbepaalde tijd is aangegaan. De duur van de overeenkomst is mede afhankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de kwaliteit en de tijdige aanlevering van de informatie die Eurshanie van Klant verkrijgt.
2. Zowel Klant als Eurshanie kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden ook verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Klant.
3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Klant onverlet voor zover Eurshanie ten tijde van de ontbinding al werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Klant dient
de overeengekomen vergoeding te voldoen.
4. Voortijdse beëindiging is niet zomaar mogelijk. Maar ingeval er toch een rechtsgeldige voortijdige beëindiging van de Overeenkomst plaatsvindt is Klant de tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd van Eurshanie tegen het overeengekomen (uur)tarief. De urenregistratie van Eurshanie is hierbij leidend.
5. Zowel Klant als Eurshanie kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Als een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Eurshanie nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

 

Artikel 10 - Uitvoering van de Overeenkomst

1. Eurshanie zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. In de 100K membership, digitale producten en 1:1 coaching deelt Eurshanie haar kennis, ervaring en tools. Zelf moet je naast het volgen van een onlineprogramma of cursus voldoende tijd reserveren voor de opdrachten. Eurshanie zal zich volledig inspannen om jou van de juiste handvatten, tools en coaching te voorzien. Eurshanie kan echter niet garanderen dat het volgen van haar onlineprogramma’s of digitale producten successen in je leven of bedrijf genereert. Wel zal Eurshanie haar uiterste best doen al haar kennis en ervaring in te zetten om te zorgen dat je de onlineprogramma’s en digitale producten met succes kunt volgen en afronden. Je hebt hierin ook een eigen verantwoordelijkheid. En binnen de grenzen en regels, gedurende de looptijd van een onlineprogramma of ander digitaal product staat Eurshanie voor je klaar.
2. Als en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst
dit vereist, heeft Eurshanie het recht bepaalde werkzaamheden
naar eigen inzicht te laten verrichten door derden.
3. Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Eurshanie aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Eurshanie worden verstrekt. Als de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Eurshanie zijn verstrekt, heeft Eurshanie het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.
4. Eurshanie kan alvorens over te gaan tot uitvoering van de Overeenkomst zekerheid verlangen van Klant, dan wel volledige vooruitbetaling.
5. Eurshanie is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Eurshanie is uitgegaan van door de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Eurshanie bekend was. Klant vrijwaart Eurshanie voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst
schade lijden en welke aan Klant toerekenbaar zijn.
6. Het resultaat van de Diensten en digitale producten is te allen tijde afhankelijk van de inzet van Klant. Eenieder wordt geacht actief deel te nemen aan de Diensten en digitale producten. Klant wordt geacht naast het volgen van het onlineprogramma, 1:1 coaching of deelnemen aan de 100K membership, voldoende tijd te reserveren voor het maken van deopdrachten
en het implementeren van de informatie. Afhankelijk van het gekozen
product kan Eurshanie daarbij ondersteuning aanbieden, echter is deze
ondersteuning nimmer aan te merken als garantie voor het
slagen/succesvol(ler) maken van de onderneming van Klant.
7. Als en voor zover Eurshanie ondersteuning biedt bij het kiezen/gebruiken van plug-ins (van derden) gaat Klant zelf een overeenkomst aan met deze derden, en is de derde verantwoordelijk voor het uitvoeren van de betreffende overeenkomst. Eurshanie is nimmer verantwoordelijk nochaansprakelijk
voor het functioneren van plug-ins van derden.

 

Artikel 11 – Toegang Digitale producten
1. Indien Klant een digitaal product heeft aangeschaft, krijgt Klant toegang tot de Dienst via een online portaal van een derde. Momenteel maken wij gebruik van Facebook voor alle digitale producten en het 100K membership. In de nabije toekomst gaan wij gebruikmaken van een eigen platform. Klant wordt hier te zijner tijd tijdig over geïnformeerd. Klant dient, alvorens er toegang wordt gegeven tot dit online portal akkoord te gaan met de gebruiksvoorwaarden van deze derde. Eurshanie verleent aan Klant een niet-exclusief en beperkt
gebruiksrecht met betrekking tot de onlinecursus.
2. Klant mag de online leeromgeving slechts gebruiken voor zijn eigen activiteiten. Daarmee is het gebruiksrecht niet overdraagbaar en is het Klant niet toegestaan om het gebruiksrecht te verkopen, te verhuren, in sub licentie te geven of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen.
3. Klant heeft slechts toegang tot de onlineproducten indien voldaan is aan de betalingsvoorwaarden. Na betaling van de cursus, 100K membership of Groep Coaching, ontvangt Klant een toegangslink naar de pagina waar het digitale product op gehost wordt waarna Klant toegang zal krijgen tot de producten of dienst die gekocht is. Afhankelijk van het gekozen product dient Klant vervolgens een Account aan te maken en kan Klant door in te loggen op
het Account toegang krijgen tot de digitale omgeving.
4. Eurshanie behoudt het recht om klanten haar diensten en producten te weigeren als in het verleden niet aan de betalingsvoorwaarden
is voldaan. Het betaalde bedrag wordt dan teruggestort
naar het door Klant gebruikte betaalmiddel.
5. In geval van technische problemen dient Klant Eurshanie hiervan schriftelijk per e-mail te informeren. Eurshanie zal de nodige maatregelen treffen om de toegang tot de dienst te herstellen. Indien Klant een periode geen gebruik kan maken van de toegang tot de dienst zal de toegang tot de dienst, op verzoek van Klant, verlengd worden met de periode waarin gebruik van de dienst wegens technische problemen niet mogelijk was. Een dergelijk verzoek dient per e-mail te geschieden en zal pas worden toegewezen als de technische
problemen voor rekening en risico van Eurshanie komen.
6. Indien Klant heeft betaald voor de toegang, maar hier geen gebruik van maakt zal Eurshanie de al betaalde gelden niet restitueren. De duur van de toegang tot de onlinecursus is afhankelijk van de gekozen cursus. Indien gekozen wordt voor een onlinecursus met levenslange toegang, kan Klant levenslang toegang behouden tot het cursusmateriaal, tenzij anders overeengekomen. Als Klant desbetreffende termijn wil verlengen, dient Klant dit aan Eurshanie te melden waarna overleg plaatsvindt. Eurshanie is gerechtigd om de inhoud van de Dienst te wijzigen en/of de toegang tot de Dienst te beperken, dan wel de materialen uit het programma te halen. Klant wordt hierover geïnformeerd en in de mogelijkheid gesteld om de materialen te downloaden of op een andere
wijze ter beschikking gesteld aan Klant.
7. Indien Klant nog een cursus wil volgen, dient Klant de
toegang tot een nieuwe cursus aan te schaffen.
8. Klant geeft toestemming aan Eurshanie om door haar gegeven gratis of betaalde feedback op de gekozen cursus te gebruiken in lesmateriaal of de funnel van de gekozen cursus ten behoeve van reclame- en promotiedoeleinden.

 

Artikel 12 - Materialen en licenties
1. Eurshanie streeft ernaar de materialen levenslang online voor haar deelnemers toegankelijk te houden, maar Eurshanie kan dit niet garanderen. Als Eurshanie de materialen gaat verwijderen uit de Facebookgroep, of als Eurshanie gaat verhuizen naar een andere url, dan zullen wij je dit altijd 3 (drie) maanden van tevoren per e-mail informeren zodat je in staat bent deze te downloaden of op een andere manier te bewaren. Eurshanie zal dit bericht altijd versturen naar het laatste e-mailadres dat je aan ons bekend hebt gemaakt. Het niet doorgeven van een nieuw e-mailadres komt voor jouw risico.

 

Artikel 13 - Adviezen
1. Eurshanie kan indien daartoe opdracht is gegeven een advies, plan van aanpak, ontwerp, rapportage, planning en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Eurshanie de op haar rustende zorgplichten
in acht nemen. Klant beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid
of zij de adviezen opvolgt.
2. De door Eurshanie verstrekte adviezen, in welke vorm
dan ook, zijn nimmer aan te merken als bindend advies.
3. Klant is op eerste verzoek van Eurshanie verplicht om door haar verstrekte voorstellen te beoordelen. Als Eurshanie wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat Klant niet of niet tijdig een beoordeling geeft op een door Eurshanie gedaan voorstel, is Klant te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging.
4. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen tijde afhankelijk is van externe factoren die de rapportages en adviezen van Eurshanie kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van Klant en diens medewerkers.
Klant staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste
aanlevering van de benodigde gegevens en informatie.
5. Klant zal Eurshanie schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Klant aandacht wenst.

 

Artikel 14 - Prijzen en betaling
1. Alle prijzen zijn in beginsel inclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen. Als producten of diensten exclusief omzetbelasting (btw) zijn, wordt dit expliciet aangegeven in de communicatie richting de Klant.
2. Eurshanie biedt haar Digitale producten c.q. Diensten aan volgens een vast tarief. Betaling dient vooraf te geschieden in de valuta waarin is gefactureerd via de aangegeven betaaldienst. Partijen kunnen ook overeenkomen dat
betaling periodiek geschiedt. Met periodiek wordt bedoeld:
terugkerende betalingen op vaste tijden en momenten.
3. Klant dient betaling ineens te voldoen op het aan haar kenbaar
gemaakte rekeningnummer en gegevens van Eurshanie.
4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Koper zijn de vorderingen van Eurshanie op de Koper onmiddellijk opeisbaar.
5. Eurshanie heeft het recht de door de Koper gedane betalingen eerst te laten strekken in mindering van de openstaande kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Eurshanie kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Eurshanie kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende
rente alsmede de kosten worden voldaan.
6. Wanneer Koper niet aan haar betalingsverplichting voldoet en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 14 dagen heeft voldaan aan haar verplichting, is Koper zijnde een Bedrijf in verzuim. Koper zijnde een Consument zal eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Consument binnen die termijn niet aan zijn verplichtingen voldoet,
alvorens zij in verzuim raakt.
7. Vanaf de datum dat Koper of bedrijf in verzuim is, zal Eurshanie zonder nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke
incassokosten van 1 juli 2012.
8. Voor de afhandeling van te late betalingen heeft Eurshanie gekozen samen te werken met incassobedrijf Nova Incasso B.V. Als er niet tijdig met Eurshanie een betaalafspraak wordt gemaakt, zal Eurshanie dit overdragen aan het incassobureau. Vanaf het moment dat de afhandeling van de betaling is overgedragen aan het incassobureau verloopt alle correspondentie via het desbetreffende contactpersoon werkzaam voor het
door Eurshanie ingehuurde incassobureau.
9. Na overdracht aan het incassobureau zal Klant (tijdelijk) geen toegang meer hebben tot de digitale producten en/of diensten van Eurshanie. De blokkade op de toegang wordt opgeheven nadat het openstaande bedrag volledig is betaald.
10. Is er gekozen voor een betaling in termijnen dient Klant ervoor te zorgen dat er voldoende geld op de rekening staat voor deze periodieke afschrijvingen. Bij storneringen en/of uitgestelde betalingen is het mogelijk dat er administratiekosten in rekening worden gebracht.
11. In geval de periodieke afschrijving niet is gelukt, wordt er per e-mail een herinnering gestuurd en tot slot een aanmaning. Komt klant na aanmaning zijn of haar betalingsverplichting nog steeds niet na, wordt het resterende
bedrag en bijkomende administratie kosten in één keer in
rekening gebracht en afgehandeld door Nova Incasso B.V.
12. Als Eurshanie meer of hogere kosten heeft gemaakt die redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Koper.

 

Artikel 15 – ‘Geen restitutie’ beleid
1. Eurshanie hanteert voor de door haar aangeboden online
producten en diensten een ‘geen restitutie’ beleid.
2. Voor afname van de digitale producten van Eurshanie is onder geen omstandigheid restitutie van geld mogelijk. Tussentijdse opzegging is daarom niet mogelijk. De enkele reden dat Klant geen gebruik maakt van de inhoud van het digitale product geeft Klant geen recht op restitutie van het betaalde bedrag. Ook periodieke afschrijvingen zullen voortgezet worden en betaald moeten worden.
3. Klant, zijnde consument die akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden ziet automatisch af van hun recht tot Herroeping. Gezien de afname van de diensten en digitale producten van Eurshanie directe toegang
tot digitale producten betreft, is restitutie niet mogelijk.
4. Klant, zijnde bedrijven hebben geen mogelijkheid tot tussentijdse opzegging en daarom ook geen recht op restitutie na afname van de digitale producten en diensten van Eurshanie. Gezien de afname van de diensten en digitale producten van Eurshanie directe toegang tot digitale producten
betreft, is restitutie niet mogelijk.

 

Artikel 16 - Privacy, gegevensverwerking en beveiliging
1.Eurshanie gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Klant en bezoekers van de website(s). Indien er vragen zijn omtrent de vastlegging van gegevens van Klant, zal Eurshanie de betrokkene hierover informeren.
2. Eurshanie neemt de privacy van Klant serieus en zij gebruikt de persoonsgegevens alleen in het kader van haar dienstverlening. Eurshanie houdt zich aan de wettelijke regels rondom Bescherming Persoonsgegevens. Voor een uitgebreide toelichting op hoe Eurshanie om gaat met jouw
gegevens. Verwijzen we naar onze Privacy Statement.
3. Als Eurshanie op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.
4. Door het instemmen met deze voorwaarden geeft Klant toestemming dat de coaching sessies en overige digitale producten mogelijk opgenomen
worden en dit beeldmateriaal voor gebruik van promotie
doeleinden, door Eurshanie, ingezet mag worden.

 

Artikel 17 - Opschorting en ontbinding
1. Eurshanie is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten
of de Overeenkomst te ontbinden, indien Klant de (betaal)verplichtingen
uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
2. Bovendien is Eurshanie bevoegd de tussen haar en Klant bestaande Overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, als de Klant, niet tijdig of niet behoorlijk
voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit enige met
Eurshanie gesloten Overeenkomst voortvloeien.
3. Voorts is Eurshanie bevoegd de Overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden
gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke
van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de
Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
4. Als de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van
Eurshanie op Klant onmiddellijk opeisbaar. Wanneer Eurshanie de
nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar
aanspraken uit de wet en Overeenkomst.
5. Eurshanie behoudt altijd het recht om schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 18 - Beperking van aansprakelijkheid
1. Als het uitvoeren van de Overeenkomst door Eurshanie leidt tot aansprakelijkheid van Eurshanie jegens Klant of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot een maximumbedrag gelijk aan de in verband met de
Overeenkomst door Eurshanie in rekening gebrachte kosten, tenzij de
schade is ontstaan wegens opzet of grove schuld.
2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Eurshanie, is Eurshanie uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Klant Eurshanie binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en Eurshanie deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat Eurshanie in staat is om adequaat te reageren.
3. Eurshanie sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. Eurshanie is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade,
renteschade en immateriële schade.
4. Klant vrijwaart Eurshanie voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Klant aan een derde is geleverd en mede bestond uit door Eurshanie geleverde Producten c.q. Diensten,
tenzij Klant kan aantonen dat de schade uitsluitend is
veroorzaakt door de dienst van Eurshanie.
5. Het succesvol afronden van een onlinecursus, 1:1 coaching of overige dienst van Eurshanie door Klant wordt niet gegarandeerd. Klant is altijd zelf verantwoordelijk voor het met succes afronden van de onlinecursus, 1:1 coaching of overige dienst. Op Eurshanie rust een inspanningsverbintenis om Klant naar beste kunnen te begeleiden binnen het kader van de Overeenkomst. Op Eurshanie rust geen verplichting een bepaald resultaat
te behalen, oftewel geen resultaatsverbintenis.
6.Iedere aansprakelijkheid voor schade die Klant lijdt als gevolg van het niet met succes afronden van de training is uitgesloten, gevolgschade daar nadrukkelijk onder begrepen. Een en ander met uitzondering van de situatie waarin
sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Eurshanie.
7. De inhoud van het opgeleverde advies van Eurshanie is niet bindend en slechts adviserend van aard. Klant beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van Eurshanie opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Klant. Klant is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van Eurshanie. Eurshanie is
niet gehouden aan enige vorm van restitutie als dit het geval is.
8. Eurshanie is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website(s) of van gelinkte websites.
9. Eurshanie is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor
storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar
zijn van de website en/of de plug-ins van derden.
10. Eurshanie staat niet in voor een juiste en volledige
overbrenging van de inhoud van en door/namens Eurshanie
verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
11. Alle aanspraken van Klant wegens tekortschieten aan de zijde van Eurshanie vervallen als deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Eurshanie binnen een jaar nadat Klant bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Alle aanspraken van Klant vervallen in ieder geval een jaar na het eindigen van de Overeenkomst.

 

Artikel 19 - Overmacht
1. Eurshanie is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen, noch kan zij gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld en noch op grond van de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen,
(i) overmacht van toeleveranciers van Eurshanie,
(ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Klant aan Eurshanie zijn voorgeschreven of aanbevolen,
(iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur,
programmatuur of materialen van derden,
(iv) overheidsmaatregelen,
(v) elektriciteitsstoring,
(vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking),
(vii) natuurrampen,
(viii) oorlog en terroristische aanslagen,
(ix) algemene vervoersproblemen,
(x) werkstakingen in het bedrijf van Eurshanie en
(xi) overige situaties die naar het oordeel van Eurshanie buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
3.In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. In geval van gedeeltelijke ontbinding, zal Eurshanie het deel terugbetalen dat door overmacht niet heeft plaatsgevonden. Klant heeft geen recht op restitutie als een gedeelte van de overeenkomst wel is nagekomen. In geval van gehele ontbinding, heeft Klant recht op restitutie van de reeds betaalde gelden. Eurshanie is niet verplicht om Klant te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

 

Artikel 20 - Risico-overgang
1. Het risico van verlies of beschadiging van de Producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat over op Klant op het moment waarop de zaken in de macht van Klant zijn verstrekt. Hiervan is sprake als de Producten zijn geleverd op het digitale afleveradres (opgegeven e-mailadres) van Klant.

 

Artikel 21 - Intellectuele Eigendomsrechten
1. Alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van Eurshanie berusten uitsluitend bij Eurshanie en worden niet overgedragen aan Klant.
2. Het is Klant verboden om alle stukken waarop de intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van Eurshanie rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Eurshanie.
3. Het is Klant verboden om de Producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van Eurshanie rusten anders te
gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.
4. Elke inbreuk van Klant op de IE-rechten (en auteursrechten) van Eurshanie, wordt bestraft met een eenmalige boete ter hoogte van € 15.000,- euro (zegge: vijftienduizend euro) en een boete van € 500,- euro (zegge: vijfhonderd euro) voor elke dag dat de inbreuk voortduurt. Dit laat het recht van Eurshanie onverlet om een (aanvullende) schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 22 - Geheimhouding
1. Eurshanie en Klant verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van de Overeenkomst. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet ook worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing als de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Klant aan Eurshanie bekend gemaakt is en/of op andere wijze door Eurshanie is verkregen.
2. Als Eurshanie op grond van een wettelijke bepaling of een
gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en Eurshanie
zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Eurshanie niet
gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Klant
geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.
3. De geheimhoudingsverplichting leggen Eurshanie en
Klant ook de door hen in te schakelen derden op.

 

Artikel 23 - Klachten
1. Indien Klant niet tevreden is over Producten c.q. Diensten van Eurshanie
of anderszins klachten heeft over de uitvoering van de Overeenkomst,
is Klant verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk
binnen 14 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht
heeft geleid te melden. Klachten kunnen schriftelijk gemeld worden
via info@eurshanie.com met als onderwerp “Klacht”.
2. De klacht moet door Klant voldoende onderbouwd en/of toegelicht
zijn, wil Eurshanie de klacht in behandeling kunnen nemen.
3. Eurshanie zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14
kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

 

Artikel 24 - Toepasselijk recht
1. Op de rechtsverhouding tussen Eurshanie en Klant is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het (CISG) Weens
Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
2. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend. Eurshanie heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst
tussen Eurshanie en Klant, worden beslecht door de bevoegde rechter van
rechtbank Oost-Brabant, locatie ‘s Hertogenbosch tenzij bepalingen van
dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

 

Artikel 25 - Wijziging van de voorwaarden
1. Eurshanie is te allen tijde bevoegd om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip.
2. Eurshanie zal de gewijzigde voorwaarden tijdig per mail aan Klant sturen. Indien geen tijdstip is aangegeven, treden de wijzigingen voor
Klant in werking zodra Klant de wijziging heeft ontvangen.
Waalwijk, 18 september 2023.